DAĞITIM YERLERİNE

7269 sayılı Umumi Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile 3194 sayılı  İmar Kanunu hükümlerine göre "güçlendirilmesi mümkün olan" binaların  ruhsat süreçleri ile ilgili uygulamada tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. Orta hasarlı yapıların 3194 sayılı İmar Kanunun 21 ve 22'nci maddesine göre yapı ruhsatı alınarak güçlendirilmeleri mümkün olup, bu kapsamda talep eden malikler;

1)  634  sayılı  Kat  Mülkiyeti  Kanunun  19  ‘uncu  maddesine  göre  maliklerin  beşte  dört  (4/5) çoğunluğu ile alınmış güçlendirme kararı,

2)  3194 sayılı Kanunun 22'nci maddesinde belirtilen projelerden sadece güçlendirmeye esas olan ve onaylı proje veya projeler, 

Engelliler İçin Temsili Askerlik Töreni Yapıldı Engelliler İçin Temsili Askerlik Töreni Yapıldı

3) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre aranan belgeler, ile birlikte yapı (güçlendirme) ruhsatı almak için ilgili belediyeye başvuru yapacaklardır. 

Değerlendirme sonucu güçlendirilmesi uygun olanlara belediyeler tarafından 3194 sayılı Kanunun 22'nci maddesine göre yapı ruhsatı (güçlendirme) verilecektir. Değerlendirmede önceki yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesi verildiği tarihte yürüklükte olan mevzuat hükümleri esas alınacaktır. Türkiye  Bina  Deprem  Yönetmeliğine  göre  "Tasarım  gözetimi  ve  kontrol  hizmeti"  gerektiren yapılarla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 21.01.2021 tarih ve 31371 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ"in, "Bakanlığın hazırladığı listede görevlendirme yapılacak uzmanlık sınıfında veya bu Tebliğe göre görevlendirilebilecek durumda veyahut yeterli sayıda tasarım gözetmeni bulunmaması hâlinde, yapı sahibince listelerin dışından da yalnızca bu işe mahsus hizmet alımı yapılabilir. TGUA-1, TGUA-2 ve TGUA-3 uzmanlık alanları için Ek-2'de tarif edildiği şekilde ilgili alanda yüksek lisans/doktora yapmış/yönetmiş veya ders veriyor olması ve halen bir yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi/görevlisi olması, yeterlidir."  hükümlerine göre kişi veya kurumlardan tasarım gözetimi ve kontrol hizmeti alınabilecektir. Güçlendirme  sonucu  3194  sayılı  Kanunun  30'uncu  maddesine  göre  yapı  kullanma  izni  verilen yapıların "orta hasar" kaydının kaldırılması için ilgili kurumlara gerekli bildirim yapılacaktır. Güçlendirilmeyen/güçlendirilemeyen,  yerinde  dönüşümden  yararlanmayan  veya  hak  sahipliğinden yararlanmak üzere yıkılmayan orta hasarlı binalar, 7269 sayılı Kanunun 13'üncü maddesinin (b) bendine öngörülen süre sonunda yıkılacaktır.   Diğer taraftan Kanunun Geçici 21'inci maddesi kapsamındaki yapı kayıt belgeli olup orta hasarlı olan yapıların güçlendirilmesi işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2020/24 ve 2020/26 sayılı genelgeleri uyarınca "güçlendirme izni" ve "Güçlendirme İmalatı Bitiş Tutanağı" belgeleri tanzim edilerek yürütülebilecektir.

Orta  hasarlı  binaların  güçlendirilmesinde  açıklanan  hususlara  göre  işlem  yapılması  konusunda bilgi ve gereğini rica ederim.
 

Mükerrem ÜNLÜER

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Vali

 Ekran görüntüsü 2023-11-07 142116

Dağıtım:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına
Onikişubat Belediye Başkanlığına
Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığına
Elbistan Belediye Başkanlığına
Afşin Belediye Başkanlığına
Göksun Belediye Başkanlığına
Ekinözü Belediye Başkanlığına
Nurhak Belediye Başkanlığına
Çağlayancerit Belediye Başkanlığına
Pazarcık Belediye Başkanlığına
Türkoğlu Belediye Başkanlığına
Andırın Belediye Başkanlığına
Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği İl Müdürlüğüne

BANT-Kurtarıldı-Kurtarıldı

Kaynak: Haber Merkezi